Historia


Den 23
april
1899 samlades det 14 personer eller intressenter som ville starta ett "eget hus". Sammanträdet leddes av Karl Söderkvist och till sekreterare utsågs Carl Halldin och man bildade nu en styrelse som fick följande sammansättning: 

Karl Söderkvist ordförande, Carl Gustaf Mård vice ordförande, Johan August Birath utsågs till skattmästare och J.G. Dahlgren till vice skattmästare. Övriga i styrelsen blev Carl Halldin som sekreterare och C.J Ström utsågs till vice sekreterare. Föreningen Minerva var bildad. 

Spånspringare Claes Andersson, sedemera far till Ivar Frostling, anmälde samma år sitt intresse att få sälja tomt nr. 2 till föreningen. Jodå, efter överläggningar kom man överens om att införskaffa tomten till ett pris av 787 kronor och 50 öre. Vid mötet man hade den 21 maj innevarande år uppmanade ordföranden att schaktningsarbetet genast skulle igångsättas och att det skulle utföras av dem själva på lediga stunder. 

1900 hade man nu sitt första årsmöte. Efter detta konstituerade sig styrelsen på följande vis: 

K. Söderkvist ordf., C. J. Gustafsson vice ordf., J. A. Birath skattmästare, C. G. Mård vice skattmästare, Halldin som sekreterare och C. J. Ström blev vice sekreterare. Den 8 april detta år inlämnade C. J. Gustafsson ett kostnadsförslag på 3.609 kronor för en samlingslokal med allt material inräknat förutom trävirket. Däremot lovade Birath att trävirket skulle skrivas på honom. Men han fick "mycket olägenhet utav personer utom föreningen, även fruktade han att en del personer om en liten tid gingo ut ur föreningen och han på så sätt blev nästan ensam om huset". Detta var skälet varför han tog sitt ord tillbaka varefter en tryckt stämning uppstod på grund av det hårda slag som drabbat föreningen.
Efter detta gick man till byggmästare Gustafsson och han lovade att uppföra hela huset "om han blott fingo 500 kronor, av vilka 200 kronor skulle betalas kontant i förskott". Affären var klar.

1901 De första hyresgästerna. Föreningen "Logen af Wärldsgoodtemplare' även kallad "Templet Rätt och Sanning", behövde en lokal för deras möten och "fäster". Man enades om att föreningen fick hyra på söndagar. Denna och andra nykterhetsloger gjorde sedan en god social nytta genom de olika tillställningar man hade. En förfrågan inkom även från Ungdomsföreningen Wiktoria om att få hyra lokaler. Även denna förening fick välsignelsen att hyra, dock inte för ett helt år utan för varje möte. Under kommande årsmöte inkom en förfrågan från just nämnda förening om den fick tillåtelse att vid sina möten "arrangera dans efter musik". Önskan bifölls efter en längre stunds diskussion. Däremot reserverade sig ordförande Söderkvist och C. J. Gustafsson mot beslutet. Ytterligare en förfrågan inkom samma år om att få hyra samlingslokalen. Det var från skolstyrelserna i Åsbo och Ekeby som ville använda samlingslokalen till skolsal för en tid av två år. Man biföll detta enhälligt att från den 1 augusti innevarande år låta samlingssalen bliva skolsal. Dock med det tillägget att om eventuell skada uppstod såsom till exempel sönderslagna fönsterrutor så skulle hyresgästen själv stå för kostnaden. 

 


År
1909 övergick man till Folkets Hus-verksamhet. Med denna verksamhet ville man att alla föreningar i samhället skulle få plats under samma tak. För att bli medlem fick man göra inköp i form av andelar. Samma år inköptes även fastigheten och därmed blev namnet Minerva lagt i graven. Byggnadsföreningen Folkets Hus utan personligt ansvar blev det nya namnet.

Urklipp från tidskriften "Folkets Hus 100 år" som utkom år 2000 och är skrivet av Birger Ekström

Folkets Hus styrelse omkring 1928-1930

Stående från vänster: Georg Stenqvist, P. Forsman, J. Johansson, Uno Lind
Sittande: David Spännare, Ernst Holmberg, B. Rosell